หจก. กิจเจริญสะเดา

63 ถนน กาญจนวณิช ต.สะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา
โทร :074-411.409

เลขผู้เสียภาษี : 0.9035.31000.49.9 สาขา 00001 (สำนักงานใหญ่)

Map_KCR