สมัครงานออนไลน์


ทันทีไม่ทันที


ป้ายประกาศFacebookเว็บไซต์อื่นๆ

ข้อมูลผู้สมัคร


ชายหญิง

โสดสมรสอื่นๆ


ที่อยู่ผู้สมัคร

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน

ที่อยู่ที่ติดต่อได้

ประวัติการศึกษา

ประถมศึกษา

มัธยมศึกษาตอนต้น

อาชีวศึกษา (ปวช)

อนุปริญญา (ปวส)

ปริญญาตรี

อื่นๆ

กิจกรรมระหว่างการศึกษา

ประวัติการฝึกอบรม / ดูงาน

ประวัติการทำงาน


มีไม่มี

ความสามารถ

ภาษาไทย


ดีมากดีพอใช้

ดีมากดีพอใช้

ดีมากดีพอใช้

ภาษาต่างประเทศ


ดีมากดีพอใช้

ดีมากดีพอใช้

ดีมากดีพอใช้

ทักษะการพิมพ์


ได้ไม่ได้

ได้ไม่ได้

ทักษะด้านคอมพิวเตอร์


ได้ไม่ได้

ได้ไม่ได้

ความสามารถในการขับขี่ยานพาหนะ


ได้ไม่ได้

ได้ไม่ได้

ได้ไม่ได้

สุขภาพในระยะสองปีที่ผ่านมา

ดีมากดีปานกลาง

บุคคลที่สามารถให้คำรับรองได้

บุคคลที่ 1

บุคคลที่ 2

บุคคลที่ 3

กรณีเร่งด่วนผู้ใกล้ชิดที่ติดต่อได้

บุคคลที่ 1

บุคคลที่ 2

ข้อมูลด้านความประพฤติอื่นๆ


มีไม่มี

มีไม่มี

มีไม่มี


ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่ข้าพเจ้าได้ระบุข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ และยินดีให้มีการตรวจสอบประวัติของข้าพเจ้า หากปรากฏในภายหลังว่าข้าพเจ้าได้ปิดบังความจริงในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทยกเลิกใบสมัครและหรือการจ้างงานได้ทันที